*Romanian and Russian text below

Since Trans-Oil Group has kept its promise not to raise the price of refined sunflower oil sold on the domestic market during the 60-day period commencing March 1, 2022 and despite the losses the Group continues to incur in the sale of sunflower oil on the domestic market (as reported by the Competition Council as well), the shareholders of Transoil Group took the decision to keep the current producer price of 29.1 lei (VAT included) for a bottle of "FLORIS" sunflower oil, sold on the domestic market of the Republic of Moldova, a price which has been valid since declaration by the Parliament of the Republic of Moldova of the state of emergency.
This decision comes as a response to the huge impact of rising prices on staple goods and underlines the social orientation of the Group's business in the Republic of Moldova. The company will continue to apply the price capping throughout the state of emergency, declared and extended by the Parliament of the Republic of Moldova.


We urge the retail chains and other distributors to show solidarity with the efforts of Trans-Oil Group and those of the Government of the Republic of Moldova and to apply a minimum profit margin on the social product "FLORIS", which is of a major economic importance for the society.


Earlier, we welcomed the decision of the Commission for Exceptional Situations (CSE) to add the refined vegetable oil to the list of products of social importance and to apply a mark-up ceiling. We believe that this decision will result in a lower shelf price of sunflower oil and will prevent the distributors of FLORIS sunflower oil from engaging in abusive practices.


At the same time, we ask CES to immediately repeal the decision no. 21 of May 18, 2022, according to which VAT amounts for goods and services purchased and used for the export of sunflower oil are excluded from deductible VAT.
The right to VAT deduction and reimbursement in export transactions is a fundamental principle of the VAT system, enshrined in the Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax (with a separate title dedicated to it), which the Republic of Moldova has undertaken to implement according to the Association Agreement.


Deprivation of this right entails double payment of VAT both in the exporting country and in the country where the goods are imported.


This is an unprecedented situation and a flagrant violation of a fundamental economic right, targeting exclusively a domestic producer having shareholders in the United States of America, including Oaktree Capital Management LP - one of the largest asset managers worldwide.


The decision not to reimburse VAT is a vicious practice of nationalizing the profits of a private company, which could be interpreted as a direct and unjustified threat against the conduct of business in a liberalized market economy;
We informed the development partners of the Republic of Moldova about the negative impact this decision has on the Group's operations, but also on the investment climate and the external perception of the Government's efforts for structural reforms.


We call on the authorities to engage in an open dialogue aimed at reaching a compromise and strengthening the efforts of all parties to contain the rising prices.

 

*************************************************************

 

In conditiile in care Grupul Trans-Oil a respectat promisiunea de a nu creste prețul la uleiul rafinat pentru piața interna pentru perioada de 60 zile începând cu data de 1 martie 2022 și in pofida faptului ca Grupul continua sa înregistreze pierderi din vanzarea uleiului pe piata interna (fapt semnalat și Consiliului Concurentei), acționarii Grupului Transoil au luat decizia de a mentine pretul actual al producatorului de 29.1 lei (TVA inclus) pentru o sticla de ulei "FLORIS", pe piata interna a Republicii Moldova, valabil de la data instituirii situatiei exceptionale de catre Parlamentul Republicii pana in prezent.
 
Aceasta decizie vine ca o reactie la magnitudinea impactului cresterii preturilor la produsele social importante si accentueaza orientarea sociala a afacerii Grupului in Republica Moldova. Pretul va fi in continuare plafonat de catre Grupul Trans-Oil pe durata starii de urgenta, instituita si prelungita de Parlamantul Republicii Moldova.
 
Ne adresam lanturilor de retail si altor distribuitori sa fie solidari fata de eforturile Grupului Trans-Oil si celor ale Guvernului Republicii Moldova si sa aplice o marja de profit minima pe produsul social "FLORIS" de importanta economica majora pentru societate.
 
Anterior, am salutat decizia Comisiei pentru Situatii Exceptionale (CSE) privind introducerea uleiului dezodorizat pe lista produselor social importante si plafonarea adaosului comercial. Consideram, ca aceasta decizie va duce la scaderea pretului uleiului la raft si va preveni practicile abuzive in retelele de distribuire a uleiului "FLORIS".
 
Totodata, solicitam CSE abrogarea imediata a dispozitiei nr. 21 din 18 mai 2022, care prevede, printre altele, excluderea de la deducere a sumelor TVA, aferente marfurilor, serviciilor procurate, folosite pentru efectuarea exportului uleiului de floarea soarelui.
 
Dreptul la deducere și, respectiv, de rambursare a TVA pentru operațiunile de export reprezintă un principiu fundamental de funcționare a TVA ce se regăsește în Directiva 2006/112/CE a Consiliului Europei din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (fiindu-i dedicat un titlu separat), pe care Republica Moldova s-a angajat să o implementeze prin Acordul de Asociere.
 
Privarea de acest drept impune la achitarea dublă a TVA atât în țara exportatoare, cât și în țara în care sunt importate mărfurile respective.
 
Catalogam aceasta decizie fara precedent ca o incalcare flagranta a unui drept economic fundamental, tintita exclusiv asupra unui producator autohton cu actionari din Statele Unite ale Americii, printre care si Oaktree Capital Management LP – unul dintre cei mai mari administratori de active la nivel mondial.
 
Decizia de nerambursare a TVA reprezinta o practica vicioasa de nationalizare a profiturilor unei afaceri private, ce ar putea fi interpretata ca o amenintare directa și nejustificata asupra conduitei de afaceri intr-o economie de piața liberalizata;
 
Am adus la cunostinta partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova impactul negativ al acestei decizii asupra operatiunilor Grupului, dar si asupra climatului investitional si perceptiei din exterior a eforturilor Guvernului pentru reforme structurale.
 
Chemam autoritatile la dialog deschis, pentru a gasi un compromis pentru situatia creata si a consolida eforturile tuturor partilor pentru a stapani valul cresterii preturilor.
 
 
*************************************************************
 
Учитывая, что Группа Trans-Oil сдержала свое обещание не повышать цены на рафинированное масло на внутреннем рынке в течение 60 дней, начиная с 1 марта 2022 года, и несмотря на то, что Группа продолжает регистрировать убытки с продажи масла на внутреннем рынке (факт, доведенный до сведения Совета по Конкуренции), акционеры Группы Trans-Oil решили сохранить текущую цену производителя в 29,1 лея (включая НДС) за бутылку масла «FLORIS» на внутреннем рынке Республики Молдова, которая установлена со дня введения чрезвычайного положения Парламентом Республики по настоящее время.
 
Это решение принято в ответ на масштабы воздействия роста цен на социально значимую продукцию и подчеркивает социальную направленность бизнеса Группы в Республике Молдова. Цена по-прежнему будет ограничиваться Группой Trans-Oil на время чрезвычайного положения, установленного и продленного Парламентом Республики Молдова.
 
Мы обращаемся к розничным сетям и другим дистрибьюторам с просьбой поддержать усилия Группы Trans-Oil и Правительства Республики Молдова и установить минимальную долю прибыли на социальный продукт «FLORIS», имеющий большое экономическое значение для общества.
 
Ранее мы приветствовали решение Комиссии по Чрезвычайным Ситуациям (КЧС) включить дезодорированное масло в перечень социально значимых товаров и ограничить торговую надбавку. Мы считаем, что это решение снизит цену на масло на прилавках и предотвратит злоупотребления в сетях сбыта масла «FLORIS».
 
В то же время мы просим КЧС немедленно отменить положение № 21 от 18 мая 2022, которым предусмотрено, в том числе, исключение из вычета сумм НДС, относящихся к приобретенным товарам, услугам, используемым для экспорта подсолнечного масла.
 
Право на вычет и, соответственно, возмещение НДС по экспортным операциям является основополагающим принципом действия НДС, который закреплен в Директиве Совета Европы 2006/112/СЕ от 28 ноября 2006 г. об общей системе налога на добавленную стоимость (ей был посвящен отдельный заголовок), который Республика Молдова обязалась реализовать посредством Соглашения об Ассоциации.
 
Лишение этого права требует двойной уплаты НДС – как в стране-экспортере, так и в стране, куда ввозится товар.
 
Мы квалифицируем это решение как беспрецедентное, как грубое нарушение основного экономического права, направленное исключительно против отечественного производителя с акционерами из Соединенных Штатов Америки, среди которых Oaktree Capital Management LP — один из крупнейших управляющих активами в мире.
 
Решение не возмещать НДС является порочной практикой национализации прибыли частного бизнеса, что может быть истолковано как прямая и необоснованная угроза ведению бизнеса в условиях либерализованной рыночной экономики. 
 
Мы проинформировали партнеров по развитию Республики Молдова о негативном влиянии этого решения на деятельность Группы, а также на инвестиционный климат и внешнее восприятие усилий Правительства по проведению структурных реформ.
 
Призываем власти к открытому диалогу, поиску компромисса в создавшейся ситуации и активизации усилий всех сторон по сдерживанию волны роста цен.